تاثیر احراز هویت روی اقتصاد

چگونه احراز هویت دیجیتال زیرساختی برای رشد GDP ایجاد میکند

آنچه از این راهنما می آموزید:

هویت دیجیتالی که به خوبی طراحی شده است، نه تنها باعث توانمندسازیِ مدنی و اجتماعی می شود، بلکه باعث منافع اقتصادیِ فراگیر و واقعی میشود که جنبه ای کمتر درک شده از فناوری است.

با استفاده کامل از امکانات هویت دیجیتال می توان به یک ارزش اقتصادی معادل با ۳ تا ۱۳% از GDP در سال ۲۰۳۰ دسترسی پیدا کرد.

فهرست مطالب:

  1. هویت دیجیتال چیست؟
  2. هویت دیجیتال چه فرصتهایی را به دست میدهد؟
  3. درک ریسکهای هویت دیجیتال
  4. افراد و سازمانها چگونه از هویت دیجیتال بهرمند میشوند؟
  5. در اختیار گرفتن ارزش هویت دیجیتال
مقاله تاثیر احراز هویت روی اقتصاد