تعریف احراز هویت یا Authentication  و انواع راهکارهای احراز هویت

تعریف احراز هویت یا Authentication و انواع راهکارهای احراز هویت

احراز هویت به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن درستی هویت یک فرد (یا یک شی) تأیید می‌گردد. اولین گام برای معرفی یک کاربر به یک سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه‌های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس تعیین دسترسی‌های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصر...